POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

Wstęp

Niniejsza Polityka (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez półkę Element Zone LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 85 Great Portland Street, 1st Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT wpisaną do właściwego rejestru tj. Companies House pod numerem 10834668 (zwanym dalej „ADO”), Państwa danych osobowych w Serwisie (zdefiniowanym w Regulaminie). Wszelkie wyrażenia pisane w Polityce wielką literą będę miały znaczenie jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem https://evestor.co/polityka-prywatnosci/.

 

§2

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ADO (Administratror Danych Osobowych).

ADO nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§3

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych, okres retencji

Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADO stanowi:

konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z ADO, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Podanie przez Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 2 pkt. a) jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy tj. odmowa podania danych uniemożliwi Państwu odpowiednio korzystanie z Serwisu, Usług, Konta, Usług Elektronicznych oraz w przypadku ust. 2 pkt. c) Newslettera.

Podanie przez Państwa  danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 2 pkt. c) jest dobrowolne i jest warunkiem korzystanie z Newsletter’a tj. odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości świadczenia przez ADO tej Usługi Elektronicznej na Państwa rzecz.

Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ust. 2 pkt b) jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe podane na przetwarzane ust. 2 pkt. a) będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy Konto oraz Umowy, a także upływu właściwych dla danej umowy terminów przedawnienia roszczeń.

Państwa dane osobowe podane na przetwarzane ust. 2 pkt. b) będą przetwarzane przez okres pięciu lat licząc od końca roku, w którym zostały spełnione przez ADO właściwe obowiązki podatkowe za rok poprzedni.

Państwa dane osobowe na przetwarzane na podstawie ust. 2 c) będą przetwarzane przez czas nieokreślony do chwili cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody i wypowiedzenia Umowy Newsletter.

Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do ADO żądania w tym zakresie na adres support@evestore.cos. Cofnięcie przez Pastwa zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych w okresie od momentu jej udzielenia do chwili jej odwołania.

 

 

§4

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, Umowy Konto, Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, Umowy Newsletter, wypełnieniem przez ADO obowiązków prawnych oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług ADO.

W celu zawarcia i wykonania umowy ADO będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres pobytu, adres e-mail, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, umiejętności, wykształcenia, dodanych znajomych, projektów do których jest przypisany Usługobiorca, zdjęcie, wiek, zakres Usług z jakich Usługodawca korzysta, wybrany Plan Abonamentowy i związane z nim informacje, logotyp przedsiębiorcy, opis przedmiotu działalności, .

W celu wypełnienia obowiązku prawnego ADO będzie przetwarzać następujące Państwa dane: imię, nazwisko, firmę, adres, adres e-mail, wysokość Abonamentu, wybór Planu Abonamentowego, numer NIP.

W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera ADO będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

 

§5

Udostępnienie

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

ADO udostępnia Państwa dane osobowe w celu realizacji tych płatności.

 

§6

Uprawnienia

Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, kopii danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych  oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do chwili jej cofnięcia.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§7

Zasady ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od ADO, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

 

§8

Ciasteczka

Serwis wykorzystuje technologię cookies z zachowaniem poniżej wskazanych warunków.

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Usługobiorców przeznaczone do korzystania z Serwisu. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych preferencji.

Pliki cookies używane są w ramach Serwisu to:

  1. a) pliki „niezbędne" - umożliwiające korzystanie z usług i funkcji Serwisu, podtrzymujące sesję, a także uwierzytelniające,
  2. b) pliki "funkcjonalne" za pomocą których ADO personalizuje funkcje strony pod Odwiedzającego, na przykład zapamiętuje jego ustawienia, takie jak akceptacja zgody na używanie plików cookies,
  3. c) pliki "analityczne" - monitorujące aktywności Usługobiorców w na stronie, zbierające o nich dane pozwalające ADO poprawiać stronę i lepiej dopasować ją do oczekiwań Usługobiorcy,
  4. d) pliki "bezpieczeństwa" - wykorzystywane do wykrywania nadużyć oraz gwarantowania bezpiecznego korzystania ze strony wszystkim użytkownikom.

Pliki cookies są wykorzystywane przez ADO wyłącznie za zgodą Usługobiorcy. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez ADO z plików cookies, Usługobiorca powinien dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta, lub pozostawić ustawienia domyślne umożliwiające przetwarzanie danych. W celu wprowadzenia zmian należy zastosować się do instrukcji, do której dostęp można uzyskać klikając przycisk „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez ADO z plików cookies należy podjąć bezpośrednio po wejściu do Serwisu. Jeżeli Usługobiorca wyrazi zgodę na wysłanie i korzystanie przez ADO z plików cookie, ADO będzie miał dostęp do plików cookie zapisanych na komputerze Usługobiorcy podczas kolejnego korzystania z Serwisu, co pozwoli ADO na ułatwienie korzystania z Serwisu oraz dostosowania go do potrzeb i indywidualnych upodobań Usługobiorcy. Jeśli Usługobiorca nie wyrazi zgody na wysłanie i korzystanie przez Administratora z plików cookie lub zdecyduje się na ich późniejsze usunięcie albo zablokowanie, niektóre obszary lub funkcje naszego Serwisu mogą być niedostępne lub korzystanie z nich - utrudnione.

 

§9

Postanowienia Końcowe

ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem https://evestor.co/polityka-prywatnosci/.

Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.