§1

Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia Usług oraz Usług Premium (zdefiniowanych poniżej) przez spółkę Element Zone LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem: 85 Great Portland Street, 1st Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT wpisaną do właściwego rejestru tj. Companies House pod numerem 10834668  (zwaną dalej „Usługodawcą”) oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców (zdefiniowanych poniżej).

 

§2

Definicje

„Abonament” - oznacza miesięczny abonament za korzystanie z danego Planu Abonamentowego, płatny z góry , którego wysokość została określona odrębnie dla każdego Planu Abonamentowego w jego opisie zamieszonym w zakładce Payments and Plans.

„Dni Kalendarzowe” – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu,

„Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Usługobiorca może się porozumieć z Usługodawcą od poniedziałku do piątku:

85 Great Portland Street, 1st Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT

adres e-mail: support@evestor.co

„Formularz Kontaktowy”– oznacza interaktywną usługę elektroniczną umożliwiająca składanie zapytań ofertowych przez Usługobiorców dotyczących Usług oraz Usług Premium,

 

„Formularz Rejestracji” oznacza interaktywny formularz umożliwiający zawarcie  Umowy Konto za pośrednictwem Serwisu

„Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

„Konto” -  oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach Serwisu umożliwiającą korzystanie z Usług oraz zawieranie i rozwiązywania Umów, do której Usługobiorca uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła

„Newsletter” - oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy poprzez przesyłanie do Usługobiorcy listu elektronicznego, za pośrednictwem którego Usługodawca informuje Usługobiorcy o nowych wydarzeniach oraz materiałach zamieszczonych w Serwisie

 

„Okres Abonamentowy” - oznacza miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczynający się w każdym kolejnym miesiącu obowiązywania Umowy od dnia odpowiadającego dacie zawarcia Umowy, a kończący w dniu przypadającym przed powołaną datą w następnym miesiącu kalendarzowym, począwszy od dnia zawarcia Umowy,

„Push Notyfikacje” - oznacza komunikaty push o zdarzeniach i aktywnościach dotyczących Usługobiorcy np. o zaproszeniu do projektu lub usunięciu z projektu

„Plan Abonamentowy” - oznacza jeden z planów dostępnych za pośrednictwem Serwisu.  Zakres Usług dostępnych w ramach danego planu Abonamentowego został szczegółowo wskazany przy opisie każdego Planu Abonamentowego.

„Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail przesłaną przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy, potwierdzającą założenie Konta i zawarcie Umowy Konto

„Potwierdzenie Umowy” - oznacza wiadomość e-mail przesyłaną przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy, potwierdzającą zawarcie Umowy

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin,

„Rejestracja” - oznacza oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem Formularza Rejestracji odnośnie zawarcia Umowy,

„Serwis” - oznacza serwis internetowy pod adresem http://www.evestor.co  .co, uk, us, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi oraz aplikację mobilną dostępną na platformach Android i iOs

„Umowa” - oznacza umowę, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz  Usługobiorcy Usługi dostępne za pośrednictwem Konta w ramach wybranego Planu Abonamentowego.

„Umowa Konto” - oznacza umowę na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę elektroniczną Konto

„Umowa Newsletter” - oznacza umowę, na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę Newsletter,

„Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą za pośrednictwem Internetu,

„Usługobiorca” - oznacza  osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą lub zamierzającą korzystać z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług

„Usługi” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy umożliwiające korzystanie przez Usługobiorcę z funkcjonalności Serwisu, z wyłączeniem Usług Elektronicznych,

„Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy tj. Formularz Kontaktowy, Formularz Zamówienia, oraz inne usługi elektroniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu z wyłączeniem Usług, z wyłączeniem Usług

„Utwór”- oznacza utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

 

§3

Postanowienia ogólne

Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na podstronie Serwisu pod adresem https://evestor.co/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca jak również zostanie doręczony Konsumentowi w formacie pdf wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w załączeniu do Potwierdzenia oraz Potwierdzenia Umowy.

Serwis zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy Konta oraz Umowy oraz korzystanie z Usług.

Usługobiorca ma obowiązek podać prawdziwe dane.

Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne oraz Usługi dostępne w ramach Planu Abonamentowego „Free” na rzecz Usługobiorców bezpłatnie. Usługi dostępne w ramach pozostałych Planów Abonamentowych są świadczone za Wynagrodzeniem lub poprzez aktywację posiadanego kody rabatowego.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:

 1. a) urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.,)
 2. b) przeglądarki internetowa: internetowej: Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy, (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej ;
 3. c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. d) dostępu do internetu

Usługobiorcom zabrania się:

dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,

korzystania z Usług Elektronicznych lub w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Usługobiorców.

Usługodawca podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosowanego zawiadomienia o naruszeniu zakazu określonego w ust. 8 powyżej działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 3c Regulaminu.

Usługodawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

Jednocześnie Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie prze Usługobiorcę programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

Usługodawca dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu w sposób ciągły, jednakże Usługodawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu z tytułu jego aktualizacji lub usuwania błędów o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorców za pośrednictwem komunikatu na stronie Serwisu.

Informacje dotyczące Planów Abonamentowych oraz Usług zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

O łącznym Wynagrodzeniu wraz z podatkami należnym za świadczenie Usług oraz ewentualnych innych kosztach, jak również o głównych cechach świadczenia  Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługodawcę woli związania się Umową za Wynagrodzeniem (dokonaniem wyboru Planu Abonamentowego).

 

§4

Zawarcie Umowy  Konto i Umowy

Usługobiorca może dokonać Rejestracji oraz zawierać Umowy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem Formularza Rejestracji.

W celu zawarcia Umowy Konto niezbędne jest:

wypełnienie Formularza Rejestracji,

dokonanie wyboru typu Usługobiorcy tj. „Startup”, „Inwestor” lub „Freelancer”,

akceptacja Regulaminu i polityki prywatności,

aktywacja przycisku „Create an Account”

Po aktywacji przycisku „Create an Account” Usługobiorca otrzyma na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji Potwierdzenie zawierające link aktywacyjny wraz z Regulaminem w formacie pdf oraz wzorem odstąpienia od Umowy.

Umowa Konto zostaje zawarta z chwilą aktywacji przez Usługobiorcę linku aktywacyjnego przesłanego w treści Potwierdzenia.

Umowa Konto zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Umowa Konto może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Danych Kontaktowych lub poprzez usunięcie Konta. Rozwiązanie Umowy Konto jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.

Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Konto zawartej z Użytkownikiem bez podania przyczyn z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w Formularzu Rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej.

Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Konto ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w Formularzu Rejestracji.

Jeżeli Usługobiorca lub Usługodawca wypowiedział Umowę po zapłacie przez  Usługobiorcę Abonamentu za dany Okres Abonamentowy, a przed jego upływem Usługodawca zwróci Usługobiorcy część Abonamentu odpowiadającą okresowi od wygaśnięcia  lub rozwiązania Umowy do końca Okresu Abonamentowego, za który Usługobiorca dokonał płatności Abonamentu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 16.

W Formularzu Rejestracji Usługobiorca podaje adres e-mail i hasło, których będzie używać w celu uzyskania dostępu do zasobów Konta.

Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania hasła osobie trzeciej.

W celu zawarcia Umowy niezbędne jest:

 1. a) posiadanie Konta w Serwisie
 2. b) dokonanie za pośrednictwem Konta wyboru Planu Abonamentowego 

c) aktywacja pod wybranym Planem Abonamentowym przycisku zawierającego oświadczenie: „Kupuję i Płacę”

Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę Potwierdzenia Umowy przesłanego na adres e-mail Usługobiorcy podany w Formularzu Rejestracji wraz z Regulaminem w formacie pdf oraz wzorem odstąpienia od Umowy, fakturą lub fakturą proforma. O zawarciu Umowy Usługobiorca zostanie również poinformowany za pomocą odpowiedniej Push Notyfikacji.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana za 14 dniowym okresem wypowiedzenia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia Usługodawcy na adres e-mail podany w Danych Kontaktowych lub w sposób wskazany w ust. 15 poniżej, jeśli do rozwiązania Umowy dochodzi w skutek zmiany Planu Abonamentowego.

Usługobiorca jest uprawniony do dokonania w każdym czasie zmiany Planu Abonamentowego w zakładce Payments and Plans. Z chwilą wyboru innego Planu Abonamentowego zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą Umowa odnośnie nowego Planu Abonamentowego oraz zostaje rozwiązana Umowa odnośnie dotychczasowego Planu Abonamentowego.

Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty Abonamentu za nowy Plan Abonamentowy wybrany w ramach zmiany Planu Abonamentowego. Usługodawca dokona zwrotu Abonamentowego zapłaconego od chwili rozwiązania Umowy do końca Okresu Abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana Planu Abonamentowego.

 

§5

Usługi

W zależności od typu Usługobiorcy, Konto Usługobiorcy zapewnia dostęp do następujących zakładek:

Dla Usługobiorcy typu „Inwestor”:

Projects;

Networking;

Events;

Collective;

Payment and plans;

FAQ .

Dla Usługobiorcy typu „Startup”:

Projects;

Networking;

Events;

Collective;

Payment and plans;

FAQ

Dla Usługobiorcy typu „Freelancer”:

Projects;

Networking;

Events;

Collective;

Payment and plans;

FAQ

W ramach profilu Usługobiorca ma możliwość określenia zakresu prywatności poprzez dokonanie odpowiednich wyborów w „ustawieniach prywatności” dostępnych pod ikoną zębatego koła. Możliwe jest usuwanie otrzymanych Push Notyfikacji, jednakże nie ma możliwości ograniczenia lub zablokowania otrzymywania Push Notyfikacji. W ustawieniach prywatności Usługobiorca jest uprawniony do określenia jakim rodzajem współpracy jest zainteresowany.

W ramach profilu Usługobiorca ma możliwość prowadzenia prywatnej korespondencji z innymi Usługobiorcami poprzez usługę chatu. Prywatne wiadomości są dostępne pod ikoną koperty.

Za pośrednictwem zakładki Events Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi umożliwiające tworzenie wydarzeń, dodawanie innych Usługobiorców do wydarzeń, zapraszanie Usługobiorców do wydarzeń

W ramach zakładki Collective  Usługodawca umożliwia Usługobiorcy zamieszczanie na jego profilu osobistym lub profilu formowym posty, które są widoczne dla innych Usługobiorców, oraz świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi umożliwiające komentowanie treści postów, likowanie poprzez aktywację odpowiedniej ikony, udostępnianie poprzez aktywację odpowiedniej ikony oraz udostępnianie linków poprzez aktywację odpowiedniej ikony. Usługobiorca jest uprawniony do wyłączenia możliwości komentowania.

W ramach zakładki Payments and Plans Usługobiorca jest uprawniony do wyboru lub zmiany Planu Abonamentowego

Za pośrednictwem zakładki FAQ Usługodawca świadczy Usługi umożliwiające wyszukanie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie związanych z zasadami działania Serwisu.

Za pośrednictwem zakładki Networking Usługodawca świadczy Usługi konsultacji biznesowych

Zakres dostępności Usług w ramach danego Planu Abonamentowego został szczegółowo określony w Payments and Plans.

 

§6

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem.

W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, nielegalny lub naruszający prawa osób trzecich Usługobiorca pokryje szkody Usługodawcy oraz osób trzecich powstałe w związku z takim korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu, jak również wszystkie koszty związane z dochodzeniem przez Usługodawcę lub osoby trzecie roszczeń z tego tytułu (w tym koszty sądowe, koszty pomocy prawnej i ekspertów). W przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem zakres odpowiedzialności odszkodowawczej ograniczony jest do rzeczywiście poniesionej przez Usługodawcę szkody.

W przypadku naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa przez Usługobiorcę, Usługodawca jest uprawniony według swojego uznania do:

 1. a) wysłania ostrzeżenia na adres e-mail Usługobiorcy podany w Formularzu Rejestracji
 2. b) rozwiązania Umowy oraz Umowy Konto ze skutkiem natychmiastowym i w związku z tym usunięcia Konta.

Jeżeli Usługodawca rozwiązał z Usługobiorcą Umowę oraz Umowę Konto na podstawie ust. 4b powyżej lub na podstawie § 4 Regulaminu Usługobiorca jest uprawniony do ponownego zawarcia Umowy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Usługodawcy.

Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji bez prawa do sublicencji na korzystanie z Utworów w zakresie niezbędnych do korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotnianie Utworów techniką cyfrową  w pamięci urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca,
 2. b) w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzania oraz publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, a każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

§7

Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

Usługodawca świadczy na rzecz  Usługobiorców nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi Elektroniczne:

 1. a) Formularz Rejestracji,
 2. b)  Formularz Kontaktowy
 3. c) Newsletter

Usługi Elektroniczne wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Usługodawca oświadcza, że z uwagi na rozwój Serwisu może ulec zmianie rodzaj forma, czas oraz sposób udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje  Usługobiorców korzystających z Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy.

Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji polega na dokonaniu za pomocą powołanego formularza Rejestracji i zawarcia Umowy Konto.

Celem rozsyłania Newslettera jest przekazywanie Usługobiorcy informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą. W celu dokonania subskrypcji na Newsletter niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newslettera na podany adres e-mail oraz innych właściwych oświadczeń uwidocznionych na stornie Sklepu. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą  złożenia powołanych oświadczeń oraz aktywacją przycisku „Subscribe”. Umowa Newsletter może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w każdej chwili przy użyciu Danych Kontaktowych.

Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych (poza Usługą Newsletter) zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Usługobiorcę do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez  Usługobiorcę z powołanych Usług.

 

§8

Abonament

Abonament za dany Plan Abonamentowy jest każdorazowo określany w opisie każdego Planu Abonamentowego zamieszczonym w zakładce Payments and Plans. Abonament zawiera wszelkie podatki, jest Abonamentem brutto i jest podane w USD.

Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Abonamentu:

 1. a) pay pal;
 2. b) stripe.

Usługobiorca jest zobowiązany dokonać płatności Abonamentu należnego za pierwszy miesiąc wybranego Planu Abonamentowego niezwłocznie po zawarciu Umowy, a za każdy kolejny miesiąc najpóźniej w  Brak płatności Abonamentu w terminie będzie skutkować blokadą możliwości korzystania z Usług w ramach wybranego Planu Abonamentowego do chwili dokonania zapłaty.

Strony są uprawnione do indywidualnego uzgodnienia terminu i sposobu płatności.

 

§9

Sposób i termin realizacji Umowy

Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług w ramach wybranego Planu Abonamentowego odpowiednio uzyskania pozytywnej autoryzacji jeśli Usługobiorca wybrał Plan Abonamentowy, w ramach którego Usługi są Świadczone za Wynagrodzeniem lub niezwłocznie po zawarciu Umowy jeśli Usługobiorca wybrał Plan Abonamentowy, w ramach którego Usługi się świadczone bezpłatnie.

Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług za pośrednictwem Konta poprzez odblokowanie Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług w zakresie odpowiadającym wybranemu Planowi Abonamentowemu.

 

§10

Reklamacja

Reklamacja Usług lub Usług Elektronicznych, Konta lub Newslettera może zostać złożona przez Usługobiorcę w przy użyciu Danych Kontaktowych.

Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Usługobiorcy, a także jego dane.

Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Usługobiorcę nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Usługodawca prześle Konsumentowi odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku (np. na piśmie lub w formacie pdf). W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument w ramach odpowiedzi otrzyma również opinię o niezasadności reklamacji. Brak odpowiedzi Usługodawcy w stosunku do Konsumenta w terminie, o których mowa w zdaniu pierwszym jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.

 

§11

Odstąpienie

Konsument, który zawarł umowę może w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów należnych Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Usługodawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecenie wskazane w zdaniu pierwszym nie ma wpływu na skuteczność złożonego przez Konsumenta w inny sposób oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Usługodawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta, aczkolwiek może ono zostać złożone w innej formie.

Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w celu zapłaty Wynagrodzenia, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Usługobiorców nie będących Konsumentami.

 

§12

Odpowiedzialność

Usługodawca jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.

Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego z Regulaminu Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

 

§13

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę jest Usługodawca.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Usługodawcy zamieszczonej na Stronie pod adresem  https://evestor.co/polityka-prywatnosci/.

 

§14

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów.
 2. Usługobiorcy, którzy zawarli umowę o charakterze ciągłym zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin.
 3. Usługobiorca akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu  Usługobiorca wypowiada umowę o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym.

 

§15

Pozasądowe sposoby

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Jeżeli Usługodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Usługodawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).

Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.

Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Umowy Konto, Umowy Newsletter, Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd rzeczowo właściwy w Warszawie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§16

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo do zawieszenia aktywności Konta Użytkownika do czasu usunięcia naruszeń Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik jest powiadamiany za pośrednictwem wiadomości email o przyczynach zawieszenia Konta i okresie na jaki zostało zawieszone.
 3. W przypadku ponownego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego na usunięcie naruszeń Użytkownika.
 4. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik, który stanowi jego integralną część.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

   [miejscowość i data]

 

[imię i nazwisko oraz adres Konsumenta]

    Element Zone LTDOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Konsumenta] informuję o moim odstąpieniu od [nazwa umowy] zawartej pomiędzy mną, a Usługodawcą w dniu [data].  

   podpis